Xinqi Zhang

                                                              

 

Xinqi Zhang, from Rong Cheng City of Qingdao province

Currently he is Deputy Secretary of Shandong Province, Party Secretary of Qingdao Government, Mayor of Qingdao Goverment